Romantický exteriér a čarokrásny interiér zámockého hotela môžu byť nádhernou súčasťou vašich svadobných fotografií.

Dovoľte nám predstaviť Vám našu ponuku balíkov:

 

Objednanie fotenia je možné:

 

Nech Vám krásne svadobné fotografie trvalo pripomínajú výnimočný deň Vášho života!

Pravidlá fotografovania

Priestor Zámockého hotela**** GALICIA NUEVA je súkromným majetkom a v priebehu fotenia je dovolené hýbať s predmetmi v miestnostiach iba obmedzene. Z tohto dôvodu je potrebná prítomnosť povereného zamestnanca hotela (sprievodcu), ktorý bol poučený o manipulácií predmetov počas takýchto udalostí. Zamestnanec však neznemožňuje a neprekáža pri fotení hostí.

Priestory Zámockého hotela**** GALICIA NUEVA, v ktorých sa umožňuje fotenie je zároveň verejným priestranstvom a podľa zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka, podľa § 11 až § 16 odseku ochrany osobnosti, má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Každá osoba má teda právo, aby vytvorením a použitím fotografie (napr. predaj alebo zverejnenie) nebolo zasiahnuté do jej súkromia alebo aby fotografiou nebola porušená ochrana prejavov jej osobnej povahy (napr. podoby, tanca, spevu).   Ak dochádza k zásahu do súkromia fotografovanej osoby, možno vyhotoviť alebo použiť fotografiu len s jej privolením.  Súhlas možno získať písomne alebo ústne. Stačí aj gesto súhlasu (prikývnutie). Vzhľadom na okolnosti prípadu, možno za privolenie považovať aj nevyslovený súhlas, teda strpenie fotografovania, ak to nevzbudzuje pochybnosť, že táto osoba takto súhlasila s fotografovaním.

Účastníci fotenia ako aj ostatní hostia sa môžu zapojiť do súťaže na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/pg/ZamockyHotelGaliciaNuevaHalic/photos/?ref=page_internal a nahrať svoje fotografie z fotenia. Súťaž bude vyhodnotená každé 3 mesiace a výherca získa romantickú večeru pre dvoch v priestoroch Zámockého hotela**** GALICIA NUEVA.

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať, že zverejňovať svadobné fotografie na webovej stránke alebo facebookovej stránke hotela, prípadne ich použiť na marketingové účely je možné len so súhlasom dotknutej osoby. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať poslaním požiadavky na e-mail zodpovednaosoba@imet.sk.